Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

startpagina foto's contact plattegrond tuinencomplex huishoudelijk regelement 2016 Waar kunt u ons vinden nieuwsflits verschillende manieren tuinieren 

huishoudelijk regelement 2016

Artikel 1:Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.Artikel 2:Onder een volkstuin wordt verstaan een perceel grond, eventueel inclusief kas en/of schuurtje, behorende tot het volkstuincomplex, welke uitsluitend voor verbruik door de gezamenlijke huishouding c.q. het gezin of ten behoeve van de vereniging wordt benut voor het kweken van planten, groenten en fruit.Artikel 3:Personen die lid van de vereniging wensen te worden, hebben minimaal de leeftijd van 18 (achttien) jaar , geven zich schriftelijk op bij het secretariaat van de vereniging en worden vervolgens op een wachtlijst geplaatst. De aspirant-leden worden in volgorde van de wachtlijst als lid van de vereniging toegelaten, zodra er een tuin beschikbaar komt.Het bestuur is bevoegd van de volgorde van de wachtlijst af te wijken, een aspirant-lid te weigeren of voorwaarden aan zijn toelating als lid te verbinden. De secretaris geeft aan het adspirant-lid onverwijld schriftelijk kennis van de beslissing over het al dan niet toelaten.Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 25 (vijf en twintig).Artikel 4:Elk lid wordt bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement overhandigd en verbindt zich te onderwerpen aan de daarin opgenomen bepalingen.Artikel 5:De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk twee maanden voor beëindiging van het lopende jaar geschieden. Dit dient schriftelijk te gebeuren en dit schrijven moet vóór 1 (één) november in het bezit zijn van de secretaris.Indien de opzegging niet tijdig plaatsvindt, is men verplicht de huur over het daarop volgende jaar alsnog te voldoen, tenzij van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Alles wat zich op de tuin bevindt, moet vóór 1 (één) januari van de tuin verwijderd zijn en de tuin dient vrij van onkruid opgeleverd te worden. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij overname van goederen , tuinruil of acceptatie door de nieuwe huurder, beslist het bestuur.Van vrijgekomen percelen wordt mededeling gedaan op het mededelingenbord en de website.Artikel 6:Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen. De vereniging heeft en aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.Artikel 7:Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan het lid verhuurde tuin inclusief eventuele kas en/of schuur, doch is verplicht deze met alle aanwezige opstallen in zijn geheel in goede staat te brengen en/of te houden.Een commissie belast met toezicht, dan wel een daartoe aangewezen bestuurslid, zal in gevallen van verwaarlozing e.d. het bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Het bestuur zal het betreffende lid schriftelijk op de hoogte stellen van de geconstateerde feiten en verzoeken een en ander binnen een redelijke termijn weer in goede staat te brengen.Het bestuur treft bij uitblijven van de gewenste aanpassingen zonder uitzondering de maatregelen, zoals in de statuten en in artikel 11 van het huishoudelijk reglement staan beschreven.Artikel 8:Grenspalen met tuinnummers mogen niet worden beschadigd, verwijderd of verplaatst.Artikel 9:Voor het onderhoud, het planten en het oprichten van een bouwwerk gelden de volgende regels:1. het onderhouden en schoonhouden van het halve pad en de slootkant, grenzend aan de door het lid gehuurde tuin;2. het lid zal alle benodigde maatregelen treffen tot het weren en eventueel bestrijden van ongedierte;3. het lid zal fruitbomen, heesters en overige gewassen zodanig plaatsen dat:a. de schaduw voor de naastgelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt.b. overhangende takken voorkomen worden door deze tijdig te snoeien.c. er langs het hoofdpad en de aangrenzende tuinen een rand van 30 cm vrij van takken en gewas blijft.4. in afwijking van punt 3 geldt voor braamstruiken, frambozen en klapbessen een minimale pootafstand van 1 meter van tuinscheidingen en pad; 5. op voorschrift van de Rijksoverheid is het slechts toegestaan 1 (één) maal in de 3 (drie) jaar op hetzelfde stuk grond aardappels te verbouwen. Ieder tuinlid dient hiertoe zelf een administratie bij te houden en deze op verzoek van het bestuur kunnen tonen. Tevens is hij verplicht tijdig Fytoftora (aardappelziekte, het kwaad) te bestrijden, hetzij door te spuiten met een geschikt bestrijdingsmiddel, hetzij door het loof bij een beginnende aantasting ogenblikkelijk te verwijderen. 6. voor het bouwen van een schuurtje, tuinhuisje of kas dient bij het bestuur vergunning te worden aangevraagd. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een duidelijke tekening, dan wel bouwplan. Let op: Pas na ontvangst van de door het bestuur verleende schriftelijke toestemming kan met de bouw begonnen worden. De maximale grondoppervlakte voor een schuurtje/tuinhuisje bedraagt 6,5 vierkante meter en voor een kas maximaal 13,5 vierkante meter.Artikel 10:Het is een lid/huurder niet toegestaan:1. afval te verbranden;2. ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin, behoudens bij het optreden van een calamiteit of andere situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt; Bestuursleden en daartoe aangewezen personen hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor controle op naleving van de reglementaire bepalingen of onderhoud;3. op enigerlei wijze overlast te veroorzaken, dan wel andere leden te hinderen. Dit geldt tevens voor huisgenoten en eventuele gasten/bezoekers op de tuin;4. huisdieren en/of bijen op de tuin te houden. Het is wel toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de tuin, mits deze geen overlast veroorzaken en na afloop weer worden meegenomen. Honden mogen niet los rondlopen of op het complex worden uitgelaten;5. brom- of snorfietsen op de paden te berijden anders dan met uitgeschakelde motor.6. wiet, hennep of andere gelijksoortige planten te telen;7. op het complex te overnachten.Artikel 11:Leden kunnen door het bestuur het lidmaatschap worden ontzegd, indien zij:1. hun tuin en/of opstallen verwaarlozen;2. hun tuinhuur niet binnen de gestelde termijn betaald hebben;3. in strijd met de reglementen en besluiten handelen;4. overlast veroorzaken of anderen zonder noodzaak hinderen;5. zich andermans goederen toe-eigenen;6. zich in strijd met de goede zeden en gewoonten gedragen;7. op enige wijze een wettelijk strafbaar feit begaan. Artikel 11a:Mocht blijken dat na opzegging van het lidmaatschap (artikel 5) of ontzegging (artikel 11) de tuin binnen de door het bestuur gestelde termijn niet opgeruimd, vrij van onkruid en eventueel vrij van opstallen is, komen alle nog te maken kosten voor het opruimen van deze tuin alsnog voor rekening van het betrokken lid. Zulks inclusief de op invordering van gelden vallende kosten.Artikel 12:Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens 5 (vijf) leden en kan eventueel met meerdere leden worden uitgebreid. Echter onder de voorwaarde dat het bestuur steeds uit een oneven aantal leden bestaat. Het dagelijks bestuur wordt in functie gekozen en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Uit de overige bestuursleden wordt een vicevoorzitter gekozen. Zij worden allen gekozen voor een periode van 3 (drie) jaar en treden bij toerbeurt af, maar zijn evenwel terstond herkiesbaar.Artikel 13: Om tot bestuurslid gekozen te kunnen worden, dient men tenminste:- de leeftijd van 21 (één en twintig) jaar bereikt hebben;-minimaal 1 (één) jaar lid van de vereniging te zijn.Artikel 14:De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging, zit de vergaderingen voor, treedt naar buiten op als zegsman en onderhoudt de contacten met officiële instanties. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd en dat besluiten, welke op de algemene ledenvergadering zijn genomen, worden uitgevoerd. Bij ontstentenis neemt de vicevoorzitter zijn taak over.Artikel 15: De secretaris is belast met de correspondentie, de administratie, het archief van de vereniging en houdt de notulen bij van de vergaderingen. Hij neemt kennis van alle ingekomen stukken en doet hiervan mededeling aan het dagelijks bestuur. Alle brieven welke uitgaan worden door hem ondertekend; de brieven aan officiële instanties worden mede ondertekend door de voorzitter c.q. vicevoorzitter. Jaarlijks maakt hij voor de algemene ledenvergadering een verslag op omtrent de belangrijkste feiten en voorvallen welke zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan.Bij ontstentenis neemt een ander bestuurslid zijn taak over.Artikel 16:De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij int de tuinhuren en andere gelden .Hij zal gelden van de vereniging gescheiden van eigen gelden bewaren, is gerechtigd alle gelden voor en namens de vereniging te ontvangen, daarvoor kwijting te verlenen en tot het doen van uitgaven welke door het dagelijks bestuur zijn goedgekeurd. Hij zal niet meer kasgeld in bezit hebben dan voor directe uitgaven noodzakelijk is.Hij zorgt tevens bij de algemene ledenvergadering voor de benodigde jaarstukken over het afgelopen boekjaar.In de algemene ledenvergadering wordt door de penningmeester een begroting ingediend voor het komende boekjaar. Binnen en buiten de door die ledenvergadering goed te keuren begroting, mogen er door de penningmeester geen hogere uitgaven worden gedaan dan € 1000 (één duizend), welk bedrag door een besluit van het bestuur voor elk geval afzonderlijk kan worden verhoogd.Artikel 16aDe controle op de kasmiddelen, welke zich ook zal uitstrekken tot de doelmatigheid van het gevoerde financiële beleid, wordt opgedragen aan een commissie van 3 (drie) leden. Hierna te noemen Kascommissie. De kascommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Jaarlijks is 1 (één) lid aftredend en is niet herkiesbaar.De kascontrole vindt minimaal 1 (één) keer per jaar plaats en wel binnen 2 (twee) maanden na afloop van het boekjaar of zo dikwijls als dat wenselijk is, zulks ter beoordeling van de commissie. Van haar bevindingen doet de kascommissie schriftelijk verslag aan het bestuur. Het verslag wordt aan de algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al dan niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed, wordt onmiddellijk schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur.Artikel 17:In de jaarlijks vóór 1 april te houden algemene ledenvergadering dienen te worden behandeld:1. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;2. het jaarverslag van de secretaris;3. het jaarverslag van de penningmeester en begroting voor het komende boekjaar;4. het verslag van de kascontrolecommissie;5. de reglementaire verkiezing van het volgens rooster aftredende bestuurslid en kascontrolecommissielid;6. de voorziening in eventuele andere vacatures;7. beleid bestuur voor de komende periode;8. voorstellen die op de voorgeschreven wijze door leden zijn ingebracht. 9. rondvraag.Voorstellen voor de vergadering en ingekomen stukken moeten 4 (vier) weken voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris.Artikel 18:Het bestuur schrijft minimaal 1 (één) maal per jaar een algemene ledenvergadering uit of zo vaak als zulks voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig geacht wordt.De convocatie zal tenminste 2 (twee) weken van te voren worden toegezonden. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te schorsen of te sluiten, tenzij de overige leden van het bestuur anders beslissen.Artikel 19:Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, getekend door tenminste 5 (vijf) leden en voorzien van een bereidverklaring van de betreffende kandidaat, 1 (één) week voor de dag van de vergadering door de secretaris zijn ontvangen. Het bestuur is alsdan verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen. Artikel 20:Ieder lid heeft één stem, een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.Over personen wordt schriftelijk gestemd of mondeling, indien niemand van de aanwezige stemgerechtigde leden daar tegen is; over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij staking van de stemmen wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau bestaande uit drie leden aan. Dit stembureau beslist over de geldigheid van het stembiljet direct nadat het geopend is.Tenzij ergens in deze reglementen anders is bepaald, worden door de (algemene) ledenvergadering besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Artikel 21:Door de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden geroepen. Een bestuurslid van de vereniging fungeert zo mogelijk als voorzitter.Artikel 22:Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan geschieden op elke geconvoceerde algemene ledenvergadering van de vereniging met een meerderheid van tenminste 2/3 (tweederde) van de uitgebrachte stemmen. Herzien en goedgekeurd door de speciaal voor dit doel geconvoceerde buitengewone algemene ledenvergadering op 8 maart 2016. J.J.N de Jong A. Snoek Voorzitter secretaris

Volkstuinvereniging "de Rik", Brielle HUISHOUDELIJK REGLEMENT